Условия за ползване.Лични Данни Още няма оценка

Условия за ползване

При използване на Seoframe.com/bg вие приемате и се съгласявате с най-актуалната версия на Условията за ползване. Ако не сте съгласни с което и да било от условията, споменати тук, вие не би трябвало да ползвате този сайт.
Seoframe.com си запазва правото да променя тези Условия за ползване. Вие поемате отговорност периодично да проверявате тази част от сайта за промени.
Вие ползвате Seoframe.com/bg на собствена отговорност.
Ние се стремим цялата информация, съдържаща се в сайта да е точна в момента на публикуване. Въпреки това, не поемаме никаква отговорност за причинени имущество вреди или загуби (преки и/или косвени) в резултат от ползването на този сайт,на съдържащата се в него информация или причинени от следването на съдържащи се линкове.

Забранено използване
Уеб сайтът не може да бъде използван за:
Цели, които са незаконни съгласно българското право, а ако използването се извършва извън България – съгласно съответното местно законодателство
Цели, които са вредни, създаващи опасност, оскърбителни, накърняващи честта и достойнството, вулгарни, неприлични или неприемливи, по каквато и да било причина
Създаване, проверка, актуализация или изменение на ваши собствени или на трети лица бази данни, досиета, указатели, списъци с клиенти, мейлинг-листове, списъци с електронни пощенски адреси и др. под., използвани за търговски цели
Мониторинг или копиране на сайта или неговото съдържание, независимо дали се извършва механично или чрез автоматизирани средства (включително и без ограничение роботи (robots), паяци (spiders), скриптове (scripts), пълзачи (crawlers) и други автоматични средства)
Забранено е и използването на Уеб сайта, както лично, така и чрез автоматизирани средства (както са дефинирани по-горе), по начин, който би могъл:
Да доведе до модифициране на която и да било част от сайта
Да увреди неговата функционалност
Да наруши или да направи опит да наруши нормалното функциониране на Seoframe.com/bg
Да доведе до нарушаване или влошаване на качеството на достъпа на други потребители до сайта.

Защита на Личните Данни

Seoframe.com/bg се придържа изключително към законовата рамка (ЗЗЛД, Конвенция 108 за защита на лицата при автоматизирана обработка на лични данни, Директива 95/46/EC за защита на личността срещу обработка на лични данни и за свободно движение на тези данни, Препоръка No R (99) 5 относно защитата на личната неприкосновеност в Интернет, Препоръка 1/99 относно невидимата и автоматична обработка на лични данни в Интернет осъществявана чрез софтуер и хардуер, Наредба № 1 на КЗЛД от 07.02.2007 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни), която има отношение към защитата на личните данни.
За да използвате електронната услуга, която ви предоставяме, трябва внимателно да прочетете целия текст и да приемете посочените по-долу правила за защита на личните данни. В случай, че не сте съгласни с едно или повече от изброените правила, моля не използвайте този сайт.
С цел предлагане на услугата, ние обработваме информация.

Seoframe.com/bg не събира и не използва лични данни,освен ако те не са предоставени доброволно от ползвателите на сайта.
Не предоставяме на трети лица или фирми никакви лични данни без изрично съгласие от притежателя им.

Моля оценете страницата

Comments are closed